Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

 

1.  Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PedicureTuli en een cliënt waarop PedicureTuli praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen en Garanties: Pedicure praktijk PedicureTuli

 • Pedicure praktijk PedicureTuli zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Pedicure praktijk PedicureTuli zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Pedicure praktijk PedicureTuli geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de adviezen van PedicureTuli omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door PedicureTuli zelf

 

3. Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
  voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure praktijk PedicureTuli melden.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure praktijk PedicureTuli het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure praktijk PedicureTuli de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen..
 • Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

 • Pedicure praktijk PedicureTuli vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website.
 • De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Pedicure praktijk PedicureTuli vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 • Betaling in termijnen is niet mogelijk.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet Pedicure praktijk PedicureTuli  van alle gegevens, waarvan Pedicure praktijk PedicureTuli aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • Pedicure praktijk PedicureTuli neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
 • Pedicure praktijk PedicureTuli behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.
 • Pedicure praktijk PedicureTuli zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

 • Pedicure praktijk PedicureTuli is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure praktijk PedicureTuli verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

 • Pedicure praktijk PedicureTuli is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure praktijk PedicureTuli is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Pedicure praktijk PedicureTuli is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

8.  Beschadiging & diefstal

 • Pedicure praktijk PedicureTuli heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure praktijk PedicureTuli meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9.  Ambulant

 • Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicure praktijk PedicureTuli gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure praktijk PedicureTuli gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

10.  Contra Indicaties

In het belang van de gezondheid van de cliënt, Pedicure praktijk PedicureTuli en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

1. Besmettelijke (huid-) ziekten

2. Griep of ernstige verkoudheid

3. Koorts

4. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

 

11. Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure praktijk PedicureTuli .
  Pedicure praktijk PedicureTuli moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure praktijk PedicureTuli de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 • Indien Pedicure praktijk  en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

12. Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 • Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk PedicureTuli het recht de cliënt de toegang tot de praktijk/en of dienstlevering te weigeren onder opgaaf van redenen.
 • Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.

 • Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.

 • In de praktijk en ambulante behandelruimte geldt een rookverbod

 

13. Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Pedicure praktijk PedicureTuli en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Algemenevoorwaardenpedicuretuli
PDF – 53,0 KB 806 downloads